blog

Wat betekent uitspraak rechter nu precies voor bitcoinbedrijven in Nederland?

By 13 juni 2021No Comments

Op 20 mei werd bekend dat Bitonic in het gelijk is gesteld, de eis van DNB voor het controleren van elke individuele wallet blijkt een onrechtmatige voorwaarde. Toch betekende dit niet dat alle cryptobedrijven deze wallet-verificatie lieten vallen. Hierover praten we verder met Arjan Woltersom van BTC Direct.

Naleven Sanctiewet 1977 verplicht

Woltersom: Als aanbieder van cryptodiensten zijn wij geregistreerd bij DNB, en staan wij onder toezicht voor wat betreft de naleving van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en de Sanctiewet 1977.

Het naleven van de Sanctiewet 1977 houdt in dat wij moeten nagaan of onze klanten op een sanctielijst staan. Een sanctielijst is een lijst van landen, bedrijven en personen waartegen de Nederlandse overheid sancties heeft opgesteld, bijvoorbeeld financiële sancties. We mogen in die gevallen geen cryptocurrency of fiatgelden met gesanctioneerde partijen uitwisselen.

Suggesties van DNB

DNB is van mening dat deze wettelijke verplichting inhoudt dat aanbieders van cryptodiensten moeten vaststellen of de wallet waar klanten hun coins in willen ontvangen wel daadwerkelijk van henzelf is. Er zijn door DNB enkele suggesties gedaan hoe wij hiermee om kunnen gaan:

  • het zelf verstrekken van een ontvangstadres aan de klant
  • het controleren van de wallet door middel van videobellen met schermdelen
  • een pennycheck: het (terug)sturen van een klein bedrag vanaf het walletadres waar een klant diens coins uiteindelijk op wilt ontvangen
  • het signen van een transactie

BTC Direct is van mening dat deze alternatieven te hoge drempels zouden opwerpen aan onze klanten. Daarom hebben wij gekozen voor een screenshot van een walletadres. Klanten moeten hun walletadres verifiëren door een screenshot van hun wallet te sturen.

Registratie in Nederland verplicht

In mei 2020 werd dus bekend dat cryptobedrijven in Nederland alleen werkzaam mogen zijn, als ze een registratie bij DNB hebben. Tijdens de registratieprocedure is ons duidelijk geworden dat wij één van de oplossingen zouden moeten implementeren. Zouden wij dit niet doen, dan was de kans groot dat wij geen registratie zouden verkrijgen van DNB vóór 21 november 2020. Dat zou betekenen dat we onze dienstverlening op die datum hadden moeten staken.

Wij waren van mening dat het verifiëren van een wallet middels een screenshot de minst ingrijpende en technisch meest eenvoudige oplossing zou zijn, en hebben er daarom voor gekozen dit te implementeren.

DNB moet opnieuw motiveren

De rechter heeft geen uitspraak gedaan, maar heeft DNB verzocht om de beslissing om een walletverificatieplicht als voorwaarde toe te voegen aan de registratie (nogmaals) te motiveren. Deze hernieuwde motivatie is niet gepubliceerd, maar is enkel met Bitonic gedeeld.

Het is daarom lastig om in te schatten wat het exacte standpunt is van DNB, en aan welke voorwaarden wij (BTC Direct) momenteel moeten voldoen. DNB lijkt in ieder geval niet van mening te zijn dat walletverificatie niet langer verplicht is.

Risicogebaseerd beleid

Inmiddels is BTC Direct met DNB in gesprek gegaan. Uit deze gesprekken komt naar voren dat DNB van cryptoaanbieders verwacht dat ze een inschatting maken in hoeverre een walletverificatie nodig is om te voldoen aan de wettelijke verbod op het versturen van cryptocurrency naar een gesanctioneerd persoon. Dit wordt het voeren van een risicogebaseerd beleid genoemd.

Het lijkt erop dat DNB nog altijd van mening is dat een walletverificatie nodig is, maar het wordt aan cryptoaanbieders gelaten om te motiveren wat voor hen het juiste risicogebaseerde beleid is.

Alle mogelijkheden verkennen

De gewijzigde lijn van DNB houdt helaas niet in dat wij de walletverificatie kunnen schrappen, maar uiteraard verkennen we de mogelijkheden en hopen we op korte termijn ons beleid te kunnen wijzigen.

Hierbij zullen we er naar streven onze klanten zo min mogelijk onnodige vragen te stellen, zonder onze verplichting op grond van de Wwft en Sanctiewet 1977 uit het oog te verliezen.

Leave a Reply